ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การส่งแสดงสดก่อน outer gate Naritasan Shinshoji Temple

ทำการส่งแสดงสดก่อน outer gate Naritasan Shinshoji Temple ยืนยันสถานการณ์ความแออัดได้ที่เวลาจริง

ถึงตลอดวันปีใหม่ ทำการส่งแสดงสดบริเวณรอบๆ Naritasan Shinshoji Temple แต่กล้องถ่ายรูป door front ทั้งหมดดำเนินการส่งต่อไปเท่านั้น เห็นชอบล่วงหน้า เพราะอาจจะทำการส่งเสร็จโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

กล้องถ่ายรูปข้างหน้า outer gate ภูเขานาริตะ

ทำการส่งแสดงสดด้วยช่องสัญญาณ Youtube < feelnarita839 > ที่เชื่อมโยง

※กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นถึงสายและอุปกรณ์ ลิงก์การส่งภาพเคลื่อนไหวหายไปจากช่องสัญญาณ ถึงต้องขอโทษ แต่กรุณารอถึงการฟื้น

(External link)

※ความร่วมมือ: http://www.nrtk.jp/mypage/00073.html โรงแรมแบบญี่ปุ่นวะคะมะสึสำนักงานใหญ่ข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธนาริตะ

 

ช่วยติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ ( 0476-22-2102 ) เกี่ยวกับรายละเอียด