ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การส่งแสดงสดก่อน outer gate Naritasan Shinshoji Temple

ทำการส่งแสดงสดก่อน outer gate Naritasan Shinshoji Temple ยืนยันสถานการณ์ความแออัดได้ที่เวลาจริง

ถึงมีกำหนดการการส่งที่มีเพียงแค่กลางเดือนบวก แต่กล้องถ่ายรูป door front ทั้งหมดขยายระยะเวลาการส่งช่วงหนึ่งเท่านั้น เห็นชอบล่วงหน้า เพราะอาจจะทำการส่งเสร็จโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

กล้องถ่ายรูปข้างหน้า outer gate ภูเขานาริตะ

ทำการส่งแสดงสดด้วยช่องสัญญาณ Youtube < feelnarita839 > ที่เชื่อมโยง

※กรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นถึงสายและอุปกรณ์ ลิงก์การส่งภาพเคลื่อนไหวหายไปจากช่องสัญญาณ ถึงต้องขอโทษ แต่กรุณารอถึงการฟื้น

(External link)

※ความร่วมมือ: http://www.nrtk.jp/mypage/00073.html โรงแรมแบบญี่ปุ่นวะคะมะสึสำนักงานใหญ่ข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธนาริตะ

 

ช่วยติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ ( 0476-22-2102 ) เกี่ยวกับรายละเอียด